top of page

Who is Milites Viennenses ?

1200px-Flag_of_the_United_Kingdom.svg.pn

Founded in 1994, the Brotherhood MILITES VIENNENSES brings together a group of enthusiasts who proposes, through re-enactment, to recreate and present to the public a picture as faithful as possible of the life at two periods of history.
The first period we are interested in, is the years 1250 – height of Vianden's prosperity. The second one, some 350 years later, is the early 17th century - dark period of history both for the county of Vianden and the rest of Europe.
On a personal level, the re-enactment of everyday life allows us, to some extent, to experience what people of the past lived, better understand their joys, sorrows, and also the challenges they have faced.
It's an experience we want to share…

What are we doing ?

Our group organizes and participates to re-enactment focussing on the 13th and the 17th centuries, locally as well as internationally and work with various local, national and international partners with the goal to bring history back to life and to convey playfully these times to the audience. The scope of our activities is quite broad, and we can offer organizers "tailor made" activities.

Our "all audiences" programm comprises, among others, the following activities:

 • Presentation of everyday life in the 13th and 17th centuries;

 • Representation of civil and military camps and tournaments;

 • Specific workshops: writing, kitchen , fencing , ...;

 • Presentation of our historical material;

 • Guided tours;

 • Historic Banquets;

 • Weapons demonstrations and drill;

 • Staging of duels, trial , etc.

logo-ouni-hannergrond.png

Iwer Milites Viennenses

6Pk8AplIecpnhgNHC6FdPevIv7rEqdNt8DwYygNj

Bei der Bruderschaft MILITES VIENNENSES, déi 1994 gegrennt gin ass, treffen sech geschichtlech Passionéierter, déi engem interesséierten Publikum mettels detailgetreiter Duerstellungen zwou verschidden historesch Epochen vermettelen wellen.
Déi éischt duergestallten Epoch emfaasst déi Zäit em 1250, dem Héichpunkt vun der ritterlecher Kultur a Veianen. Déi zweet Epoch spillt sech 350 Joer méi spéit of, et ass eng traure Episod vun der Geschicht, fir d’Grafschaft Veianen so wéi och ganz Europa. Den dressegjähregen Kriich.
Op perséinlechem Niveau erlaaben eis d’Duerstellungen vum Alldaag bis zu engem gewessenen Grad d’Erfaahrungen eiser Aahnen no ze vollzéien, Fréed a Léed ze empfannen, awer och d’Schwieregkeeten mat deenen si konfrontéirt gi sin.
Des Erfaahrung welle mir gären deelen…

Ons Aktivitéiten ?

Ons Grupp organiséiert a bedeelegt sech mat Zesummenaarbecht mat lokalen, nationalen an internationalen Partner am Land an am Ausland un historischen Duerstellungen vum 13. a 17. Joerhonnert. Mir versichen d’Geschicht  lieweg gin zeloossen a se spilleresch dem Publikum ze vermettelen. Onst Betätegungsfeld ass breet gefächert  a sou kenne mir Veranstalter ee Konzept „op Mooß“ ubidden.

 

Onsen öffentlechen Programm setzt enneraanerem aud folgenden Aktivitäiten zesummen:

 • Viirféirung vum Alldaag am 13. a 17. Joerhonnert;

 • Duerstellung vu zivilen a militäresche Lager a Turnéier;

 • Spezifesch Duerstellungen: Kiichen, Fechten, Chirurgie,… ;

 • Viirvéierung vu historeschem Material;

 • Véirungen a geféiert Visiten;

 • Historesche Bankett;

 • Waffenviirféierung a Drill;

 • Szenespiller: Zweekampf, geriichtsprozess asw.

logo-ouni-hannergrond.png

Über Milites Viennenses

1200px-Flag_of_Germany.svg.png

In der 1994 gegründeten Bruderschaft MILITES VIENNENSES treffen sich geschichtlich Passionierte, welche einem interessierten Publikum mittels Darstellungen ein möglichst detailgetreues Bild zweier verschiedener historischer Epochen zu vermitteln versuchen.
Die erste dargestellte Epoche umfasst die Zeit um 1250, am Höhepunkt der ritterlichen Kultur in Vianden. Die zweite Epoche liegt 350 Jahre später, es ist eine traurige Episode der Geschichte, für die Grafschaft Vianden wie auch für ganz Europa; der sogenannte dreißigjährige Krieg.
Auf persönlicher Ebene erlauben uns die Darstellungen des tagtäglichen Lebens bis zu einem gewissen Grad die Erfahrungen unserer Ahnen nachzuvollziehen, ihre Freuden und Leiden zu empfinden, aber auch die Schwierigkeiten mit welchen sie konfrontiert wurden zu verstehen.
Diese Erfahrung möchten wir teilen…

Unsere Aktivitäten ?

Unsere Gruppe organisiert und beteiligt sich in Zusammenarbeit mit lokalen, nationalen und internationalen Partnern innerhalb und außerhalb Luxemburgs an historischen Darstellungen des 13. und 17. Jahrhunderts. Wir versuchen die Geschichte wieder aufleben zu lassen und sie spielerisch dem Publikum zu vermitteln. Unser Betätigungsfeld ist sehr breit gefächert, und so können wir Veranstaltern Konzepte „nach Maß“ anbieten.


Unser öffentliches Programm setzt sich unter anderem aus folgenden Aktivitäten zusammen:
 

 • Vorführung des täglichen Lebens des 13. und 17. Jahrhunderts;

 • Darstellung von zivilen und militärischen Lagern und Turniere;

 • Spezifische Darstellungen: Küche, Fechten, Chirurgie,… ;

 • Vorstellung unseres historischen Materials;

 • Führungen und geführte Besichtigungen;

 • Historisches Bankett;

 • Waffenvorführungen und Drill;

 • Szenenspiele: Zweikampf, Gerichtsprozesse usw.

logo-ouni-hannergrond.png

À propos de Milites Viennenses

1200px-Flag_of_France.svg.png

Fondée en 1994, la confrérie MILITES VIENNENSES réuni un groupe de passionnés qui se propose, à travers la reconstitution historique, de recréer et de présenter au public un tableau aussi fidèle que possible de la vie à deux époques de l'histoire.
La première époque est celle de la chevalerie de Vianden dans les années 1250, à l'apogée de Vianden. La seconde époque qui nous intéresse se situe quelques 350 ans plus tard, au début du 17e siècle – une période sombre de l'histoire aussi bien pour le comté de Vianden que pour le reste de l'Europe.
Sur le plan personnel, la reconstitution de scènes de vie aussi authentiques que possible nous permet, dans une certaine mesure, de faire l'expérience de ce que les gens d'antan ont vécu, de comprendre leurs joies, leurs peines, mais aussi les difficultés auxquelles ils ont été confrontés.
Il s'agît d'une expérience que nous souhaitons partager…

Nos activités ?

Notre groupe organise et participe à des reconstitutions historiques axés sur les 13e et 17e siècles, à l'échelle nationale et internationale, et nous travaillons avec différents partenaires locaux, nationaux et internationaux pour tenter de faire revivre et présenter l'histoire de ces époques de façon ludique au public. Le champ de nos activités est assez large et nous proposons des animations "sur mesure" en fonction des souhaits des organisateurs.


Notre programme "tous publics" se compose notamment des activités suivantes:

 • présentations de la vie quotidienne aux 13e et 17e siècles ;

 • reconstitutions de campements civils ou militaires et de tournois ;

 • reconstitutions d'ateliers d'écriture, de cuisine,… ;

 • présentations de matériels d'époque ;

 • organisation de visites guidées ;

 • organisation de banquets animés ;

 • démonstrations du maniement des armes ;

 • mises en scène de duels, procès, etc.

logo-ouni-hannergrond.png
bottom of page